Varovanie:
Chystáte sa vstúpiť na stránky s erotickým alebo sexuálne orientovaným obsahom!
Kliknutím na tlačidlo "Vstúpiť" prehlasujete:
som dospelý, starší ako 18 rokov
nepripustím, aby tu k uvedeným datám pristupoval ktokoľvek nespôsobilý či neplnoletý
na tieto stránky vstupujem dobrovoľne, sexuálne zamerané materiály ma nepohoršujú, neurážajú a ani ma nijako neohrozujú
Vstoupit Odejít
hledej  

MENU

 

 


 

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť VIBRO FOR YOU s.r.o.
IČO: 28726961, DIČ: CZ28726961,
so sídlom Liberec III-Jeřáb, 1. máje 97/25, PSČ 460 07 ,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v
Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 28994

email: shop@vibro4you.sk

telefón: +420 488 577 990

mobil: +420 725 452 580

fax: +420 488 577 991Bankovní spojení (euro účet):

BANKA: CSOB a.s.

Č.ÚČTU:  4013026902 / 7500


IBAN: SK06 7500 0000 0040 1302 6902

BIC(SWIFT): CEKOSKBX

 


vydáva tieto

Všeobecné obchodné podmienky pre E-Shop www.vibro4you.sk:

Úvodné ustanovenia :

Spoločnosť VIBRO FOR YOU s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") je prevádzkovateľom internetového obchodu www.vibro4you.cz . (Ďalej len "E-shop"), ktorého predmetom je predaj erotického
tovaru. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré vyplývajú z obchodov uzavretých skrze E-shop, sa riadi právnym poriadkom Česke republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou predajnej zmluvy spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") ustanoveniami
zákona č 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObčZ") a zákonom č. 634/1992 Zb. o Ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "SOA"). V prípade, že zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa práva a povinnosti zmluvných
strán neupravené týmito obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ObchZ").

Definície niektorých pojmov

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iná zmluva, ktorého zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ (spravidla v pozícii kupujúceho) a na druhej strane,  predávajúci alebo iný dodávateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Predávajúci / Dodávateľ - osoba konajúca pri uzatváraní a plnenia zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, pričom jej povinnosťou je dodať kupujúcemu či inému odberateľovi výrobky, produkty alebo poskytnúť dohodnuté služby.

Kupujúci / Spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, pričom od predávajúceho alebo dodávateľa nakupuje , výrobky alebo služby za iným ako za podnikateľským účelom.

Kupujúci / Podnikateľ - osoba, ktorá na strane kupujúceho alebo odberateľa, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy - objednávka zo strany kupujúceho , predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickým dotazom na to, či je objednávka zo strany kupujúceho skutočne v súlade s jeho požiadavkou. Samotná kúpna  zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s obsahom objednávky, ktorú
predávajúcemu odoslal a ktorú predávajúci potvrdil.
Keď kupujúci záväzne odsúhlasí obsah svojej objednávky, vznikajú od toho okamžiku práva a povinnosti ďalej upravené v týchto VOP.

 Dôležité informácie o zmluve a obchodných podmienkach :

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na existenciu a záväznosť týchto VOP je kupujúci vždy dostatočne upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a má plnú možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom E-shopu.

Kúpna zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Po dohode zmluvných strán je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť aj v cudzom jazyku zrozumiteľnom obom zmluvným stranám. Uzavretú zmluvu predávajúci archivuje za účelom jej úspešného splnenia a zaväzuje sa ju nesprístupniť tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch, ktoré vedú k uzavretiu kúpnej zmluvy, sú zrejmé z procesu objednávania v E-shope a kupujúcemu je tak daná,  možnosť pred vlastným vykonaním objednávky toto skontrolovať a prípadne vykonať opravu. Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach E-shopu a je tak s nimi kupujúcemu umožnená voľná dispozícia.

Ochrana osobných údajov

 K tomu, aby mohol kupujúci vykonať nákup tovaru v E-shope, je nutné, aby oznámil tieto osobné údaje:

Meno a priezvisko
Dodacia adresa
email
telefónne číslo - nepovinné

Vyššie uvedené údaje sú podmienkou pre platné a účinné uzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude zaobchádzať v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä v súlade so zákonom č 101/2000 Sb., o ochrane
osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Najmä sa predávajúci zaväzuje, že nebude poskytovať osobné údaje kupujúcich tretím osobám, ktoré nemajú priamu spojitosť so splnením kúpnej zmluvy.
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúcich za účelom splnenia kúpnej zmluvy.

Uzatvorením kúpnej zmluvy podľa týchto VOP dáva kupujúci súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (viď. vyššie) po dobu 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy, a to za účelom prípadnéj ďalšiej ponuky služieb či tovaru predávajúceho.
Odvolaním  tohto súhlasu , má kupujúci možnosť urobiť písomne ​​kedykoľvek po jeho udelení, tj. po uzavretí kúpnej zmluvy.

Predávajúci je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov kupujúcich a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou, ktorá  zamedzuje ich zneužitie. Kupujúci má
právo na prístup k svojim osobným údajom, vr. práva na ich opravu a ďalších práv vyplývajúcich zo
súvisiacich právnych predpisov. Práva a povinnosti vzťahujúce sa na spracovanie osobných údajov kupujúcich, prechádza na právnych nástupcov predávajúceho.


Záväzné obchodné podmienky

Obsahom tejto časti VOP je úprava práv a povinností  predávajúceho a kupujúcich, ktoré sú definované takto:

1) V E-shopu je oprávnená prezerať a nakupovať v ňom iba osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, prípadne je plnoletá podľa právnych predpisov krajiny jej pôvodu, súhlasí s týmito VOP a je si vedomá skutočnosti, že si prezerá a prípadne nakupuje tovar erotickej povahy.

2) Pri výbere tovaru je kupujúci povinný zvážiť druh, veľkosť a účel tovaru, ktorý nakupuje. Vzhľadom na charakter tovaru je kupujúci obzvlášť povinný dodržiavať hygienické zásady a ošetrovať tovar vhodným spôsobom s prihliadnutím na materiál a funkčnosť daného výrobku.

3) Nákup tovaru v E-shope, kde spôsobom doručenia je dobierka, je možný len osobami so sídlom alebo bydliskom na území Českej republiky. V prípade žiadosti o doručenie tovaru do zahraničia alebo v prípade, že nakupuje osoba s bydliskom mimo Českú republiku, je nutné vykonať platbu za tovar bezhotovostným prevodom, alebo on- line platobnou kartou. Doručenie tovaru potom bude vykonané v súlade s obvyklými podmienkami. V prípade, že bude zaslaná objednávka zo Slovenskej republiky, alebo z iného cudzieho štátu, bude tovar predávajúcim expedovaný až potom, čo bude uhradená cena tovaru.

4) Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade s právnym poriadkom Českej republiky do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodov. Odstúpenie od zmluvy je ďalej bližšie upravené v reklamačnom poriadku (viď nižšie).

5) Záruka na tovar zakúpený v E-shope je 24 mesiacov v súlade s platnou právnou úpravou zákonnej záruky za chyby veci predané.

6) Tovar je doručovaný v lehotách stanovených v týchto VOP. Doručovacia lehota začína plynúť od okamihu potvrdenia záväznej objednávky zo strany kupujúceho. Objednávky uskutočnené v pracovných dňoch od 00:00 do 14:00 sú odosielané ešte v ten deň.
  

7) Objednávky v celkovej výške cez 500 Eur vr. DPH je možné vybaviť iba pri platbe vopred. Tieto objednávky nebudú zaslané na dobierku.

Spôsoby doručenia :

Platba prevodem - kuriérska služba PPL (do 30 kg) : 4,99 EUR

Dobierka - Kuriérska služba PPL (do 30 kg) : 5,99EUR

 

Pri doručenie Kuriérskou službou PPL je doba doručení 48 hod. (2 pracovní dny) od expedice.

V zimním období Kuriérská služba PPL negarantuje dodání do 48hod.!!!


Ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej Republiky. Objednávky expedované do zahraničia budú riešené individuálne. Tovar objednaný do 14:00 v pracovný deň je expedovaný ešte v deň objednania. Tovar objednaný po tejto dobe je expedovaný nasledujúci pracovný deň.
 

 Storno objednávky a špeciálne prípady odstúpenia od kúpnej zmluvy:

 V prípade, že tovar nebude doručený v dohodnutom termíne a pochybenie bude na strane predávajúceho, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, kedy nebude zaťažený žiadnymi storno poplatkami a kúpna cena mu bude vrátená v plné výši. V prípade, že tovar už bol kupujúcemu odoslaný a kupujúci objednávku stornuje a tovar neprevezme, odmietne tovar prevziať v stanovenej úložnej lehote od dopravca či doručiteľa, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky alebo zvončeka, je kupujúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 8 EUR a náklady na poštovné a balné. Výška poštovného a balného je vždy závislá na parametroch odoslaného tovaru, kde suma bude doložená dokladom subjektu, ktorý vykonáva doručovanie
zásielok. Zmluvná pokuta a náklady na poštovné a balné sú splatné do 5 dní od ich vyúčtovania predávajúcim.

 

8) Platobné podmienky sú obsahom osobitnej sekcie webových stránok E-shopu.

 

9) Z dôvodu skvalitňovania služieb predávajúceho a preukázateľnosti uskutočnenia záväznej objednávky kupujúcim ,sú všetky telefonické hovory s kupujúcim zaznamenávané a v prípade elektronickej komunikácie je ukladaná identifikácia IP adresy kupujúceho.

 

10) Všetky ceny tovaru v E-shope sú uvedené v korunách českých vrátane zákonnej DPH. Prípadné zľavy a akcie sa nezlučujú. Predávajúci má právo meniť darčekové predmety, ktoré môžu byť zadarmo priložené k objednanému tovaru, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

 

11) Kupujúci súhlasí s tým, že tovar kupuje na vlastné riziko a pre vlastnú potrebu. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne použitie jednotlivého tovaru a nezodpovedá za prípadné škody na zdraví či majetku spojené s nesprávnym alebo nevhodným použitím tovaru kupujúcim.

 

12) Uzatvorením kúpnej zmluvy v E-shope vyslovuje kupujúci svoj súhlas s týmito VOP a súčasne vyhlasuje, že objednávku tovaru v E-shope , nerealizoval v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzuje elektronickým potvrdením záväznej objednávky.

 

13) V prípade, že predávajúci zaznamená akúkoľvek podozrivú platobnú transakciu prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku, je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušným inštitúciám a štátnym orgánom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo zadržať odoslania tovaru kupujúcemu najmenej do doby, než bude záležitosť vybavená a tak potvrdená oprávnenosť platobnej
transakcie.

 

14) Každý kupujúci, ktorý vykonáva platbu platobnou kartou, je z bezpečnostných dôvodov povinný pri prevzatí tovaru , doručovaciemu subjektu, predložiť preukaz totožnosti k zapísaniu údajov o príjemcovi objednávky.

 

15) Na kúpnej zmluve uzavretej v režime týchto VOP sa uplatňuje najmä ustanovenia § 616 ObčZ o zhode s kúpnou zmluvou.

 
Reklamačný poriadok

 

1) Predávajúci upozorňuje, že kupujúci je predovšetkým povinný užívať tovar len na účel, ku ktorému je určený výrobcom. Neodborná manipulácia s tovarom, neodborné zásahy, alebo nedostatočná hygienická starostlivosť o tovar , môže spôsobiť neuznanie reklamácie zo strany predávajúceho.
Nárok na uplatnenie reklamácie daného tovaru však týmto ustanovením nie je nijako dotknutý.

 

2) Záručná doba je v súlade so zákonom 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru v súlade s objednávkou kupujúceho. Po uplynutí tejto lehoty práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zanikajú.

 

3) Ak sa vyskytne u tovaru vada v záručnej dobe, má kupujúci právo vadu reklamovať a to bez zbytočného odkladu priamo u predávajúceho. Ak sa vyskytne vada v prvých 6 mesiacoch od prevzatia tovaru, uplatňujú sa ustanovenia § 616 ObčZ o zhode s kúpnou zmluvou.


4) Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa týka vada len súčasťou tovaru, výmena súčasťou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovaru riadne užívať. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

5) Reklamácia musí byť vybavená, vrátane odstránenia prípadných vád, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Výnimku tvorí len prípad, keď je tovar zasielaný na odborné posúdenie výrobcovi alebo inému odbornému subjektu. V takom prípade je predávajúci povinný informovať o týchto skutočnostiach kupujúceho so žiadosťou, či kupujúci s týmto
postupom súhlasí. Ak sa obe strany dohodnú na predĺženiu reklamačnej lehoty, predlžuje sa doba na
vybavenie reklamácie na dohodnutú dobu. Ak kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty na vybavenie reklamácie, má právo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny a odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6) Reklamáciu môže kupujúci uplatniť písomne, formou e- mailu alebo osobne v mieste určenom pre osobný odber. Spolu s uplatnenou reklamáciou je kupujúci povinný doručiť tiež reklamovaný tovar za nižšie uvedených podmienok.

7) Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný, tj. vr. všetkých súčastí, príslušenstva a dokumentácie, ak nemožno vadu posúdiť aj bez dodania kompletného tovaru so všetkými súčasťami a príslušenstvom, a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny, ktoré sú predpokladom možnosti tovar podrobiť zisťovaniu chýb. Z toho dôvodu kupujúci predloží reklamovaný tovar čistý, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť
prevziať na reklamáciu tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny a to z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov (Primerane podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č.195/2005 Zb., ktorou sa upravujú podmienky predchádzania vzniku a šíreniu infekčných
ochorení, v znení neskorších predpisov).

8) V prípade, že bude reklamácia uznaná a kupujúcemu vznikne právo na zľavu z ceny, odstránenie vady či výmenu tovaru, je kupujúci povinný urobiť voľbu niektorého z uvedených nárokov, od ktorej už nemožno odstúpiť, ak  sa s predávajúcim nedohodne inak.

9) Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, akým spôsobom je reklamácia riešená  o prípadnej oprave tovaru a dobe jej trvania.

10) V súlade s ustanovením § 53 ods 7 ObčZ má kupujúci - Spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa kupujúci rozhodne od kúpnej zmluvy odstúpiť, je povinný objednaný tovar zaslať späť na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená na priloženom daňovom doklade. Pritom je kupujúci povinný dodržať tieto podmienky:

a)  tovar, ktorý bude kupujúci z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy odosielať späť na adresu predávajúceho, musí byť zabalený v pôvodnom obale, nesmie javiť známky hoci aj jedného použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (viď. vyššie) a s originálnym dokladom o kúpe. Kupujúcemu je
zakázané zasielať tovar na dobierku.

b)  Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal a na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, či sa jedná o tovar, ktorý pre svoj charakter nemôže byť
vrátený (napr. z hygienických dôvodov).

c)  Odstúpenie od zmluvy je účinné, ak je doručený do 14 dní od prevzatia plnenia.

d)  V prípade nesplnenia podmienky pod bodom a) dochádza k platnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ale predávajúci môže voči kupujúcemu uplatniť právo plynúce z bezdôvodného obohatenia spočívajúceho v znížení hodnoty vráteného tovaru. Späťvzatie odstúpenie od kúpnej zmluvy je
podmienené súhlasom predávajúceho.

e)  V prípade nesplnenia podmienky pod bodom b) alebo c) , nedochádza k platnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci má v tomto smere právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

f)   Tovar pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný zaslať doporučene. V záujme kupujúceho je tovar pri odoslaniu vždy poistiť.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru,  je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (prevodom na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou), a to do 14 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, po
doručeniu tovaru.

Tieto VOP boli vyhotovené dňa 3. 12. 2010 a sú účinné do doby ich prípadnej zmeny zo strany predávajúceho.VIBRO FOR YOU s.r.o.

Váš košík je prázdný
Zde Vás budeme informovat o novinkách.

Máte-li speciální přání, kontaktujte nás.

Rádi Vám zboží zajistíme a doručíme.
 
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:
 
Kontrolní kód
(opište kontrolní kód)